forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

Загальні положення

 1. Правила прийому до Чернігівського ліцею з посиленою військово - фізичною підготовкою (далі - Правила) розроблені відповідно до Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.1999 р. № 717, Правил прийому до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, затверджених наказом Міністра освіти України, Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 26.07.1999 року №266/222/363, наказу уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 08.01.2014р. №1/02-14 « Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних». Статуту ліцею і визначають порядок організації відбору вступників до Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (далі - ліцею) і порядок проведення вступних випробувань.
 2. Ліцей забезпечує отримання здобувачами освіти повної загальної середньої освіти і здійснює їх допрофесійну військову підготовку. Випускники ліцею отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту державного зразка і направлення адміністрації ліцею (з урахуванням результатів навчання та особистих здібностей юнака) для вступу до вищих військових навчальних закладів Збройних сил України та інших військових формувань України.
 3. До ліцею приймаються юнаки - громадяни України віком 15 років, що закінчили 9 класів на рік вступу, які  здатні за станом здоров'я навчатися в ліцеї, виявили бажання стати офіцерами Збройних сил,  інших військових формувань України та мають базову  загальну середню освіту.
 4. Відбір вступників проводиться на підставі вивчення особової справи юнака, зарахування до ліцею - за результатами вступних випробувань. 
 5. Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних випробувань, зараховуються діти-сироти та діти, які залишилися без опіки (піклування) батьків, а також діти, у яких один із батьків - військовослужбовців загинув під час виконання службових обов'язків.
 6. Переважним правом зарахування до ліцею, за умови позитивного складання вступних випробувань користуються юнаки в яких один із батьків є військовослужбовцем, що має вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше, юнаки, в яких один із батьків звільнений з військової служби за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні якого становить 20 років і більше, юнаки, в яких один із батьків є військовослужбовцем, що став інвалідом внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби (згідно з п. 5 ст.13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).
 7. Першочергове право на зарахування до ліцею, за умови  рівної кількості набраних балів, мають юнаки з числа дітей учасників бойових дій; дітей військовослужбовців; дітей, батьки яких були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або загинули під час виконання службових обов'язків; дітей  з багатодітних сімей.

                                   Порядок відбору вступників

 1. Начальник ліцею:
 • забезпечує заклади загальної середньої освіти матеріалами наочної агітації, що відображають життя ліцею, правила прийому;
 • організовує прийом особових справ у ліцей.
 1. Організацію прийому до ліцею здійснює приймальна комісія, склад, чисельність та порядок роботи якої затверджуються наказом начальника ліцею, який є її головою. Заступником голови приймальної комісії ліцею призначається заступник начальника ліцею з навчальної роботи.
 2. На приймальну комісію покладається:
 • прийом та розгляд документів вступників до ліцею й оформлення їх в особову справу;

-    конкурс  особових справ (критеріями є середній бал документа про освіту, характеристика, наявність пільг);

 • медичний огляд;
 • психологічне обстеження;
 • перевірка рівня фізичної підготовленості;
 • організація й проведення вступних іспитів;
 • підготовка проекту наказу про зарахування вступників ліцеїстами;
 • складання звіту за формою, яку затверджує голова приймальної комісії.
 1. Юнаки, які виявили бажання вступити до ліцею, надають особисто або надсилають до ліцею поштою терміном з 1 квітня до 30 травня року вступу такі документи:

- особисту заяву вступника  на ім'я начальника ліцею про бажання навчатися в ліцеї;

- заяву батьків (або осіб, що їх замінюють), у якій указують про згоду юнака навчатися в ліцеї;

- автобіографію;

- характеристику і табель успішності за 9-й клас (І семестр), засвідчені підписом директора і печаткою закладу загальної середньої освіти;

- копію свідоцтва про народження;

- копію  ідентифікаційного  номеру;

- довідку про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3);

- 4 фотокартки 3 ><4 см (без головного убору);

- папку  картонну  (швидкозшивач)  для  файлів,  8 файлів;

- медичну довідку   (облікова форма МОЗ України № 086/о);

- медичну  картку  амбулаторного  хворого  (облікова  форма МОЗ України № 025-о) та  вкладний лист на  підлітка  до неї  (облікова  форма МОЗ України   № 025-1/о);

- медичну довідку про зроблені щеплення (облікова форма МОЗ України  № 063/о).

- висновок про  проходження рентгенологічного (флюорографічного) дослідження органів грудної клітини (з 15 років);

- електрокардіограму з розшифровкою.

Вступники особисто подають до приймальної комісії ліцею в день прибуття  на вступні випробування: свідоцтво про базову загальну середню освіту; загальний аналіз крові й сечі,  зроблені за три-чотири дні до прибуття на вступні іспити;  медичну картку амбулаторного хворого.

Документи після надходження до ліцею оформлюються в особову справу, яку розглядає приймальна комісія ліцею і за результатами її вивчення складає списки вступників (додаток 1). Списки підписуються всіма членами комісії.

Начальник ліцею до 01 червня повідомляє юнаків про їх зарахування  вступниками до ліцею та термін прибуття на вступні випробування.

 1. Начальник ліцею безпосередньо здійснює контроль за роботою приймальної комісії ліцею з відбору та прийому кандидатів на навчання й відповідає за своєчасне та якісне комплектування ліцею ліцеїстами.
 2. Вступники прибувають до ліцею в зазначені їм терміни. Усі вступники (за їх бажанням) забезпечуються житлом і харчуванням за кошти батьків або осіб, що їх замінюють, відповідно до розрахунків ліцею (додаток 2). Решта вступників  перебувають за межами ліцею й прибувають у ліцей тільки на консультації та для проходження вступних випробувань.

    Протягом вступних випробувань вступники дотримуються  правил поведінки,  встановлених у ліцеї.

 1. Вихід вступників, які проживають у ліцеї, з території ліцею на період від вечірньої перевірки до підйому забороняється.
 2. Вступники розподіляються в роти, у ротах − у групи, кількість яких не повинна перевищувати 50 чоловік. Кожна група складається з двох відділень кількістю до 25 чоловік. Із числа вступників вихователями підбираються та призначаються командири відділень, визначаються їхні обов'язки щодо контролю та обліку  вступників.
 3. Для підтримання внутрішнього порядку із числа вступників призначаються чергові.

    Для контролю виконання розпорядку дня, підтримання внутрішнього порядку, охорони приміщень, майна підрозділу та особистих речей вступників на кожну добу призначається вихователь або помічник  вихователя.

 1. Забороняється використовувати вступників  для  виконання  господарських  робіт,  крім  прибирання  території  та  місця  розташування. 

Організація  вступних випробувань та іспитів

 1. До початку вступних випробувань голова приймальної комісії проводить бесіду з вступниками, їх батьками та особами, що їх замінюють, на якій інформує про призначення ліцею, порядок комплектування першого курсу, організацію та проведення іспитів, медичного огляду, перевірки рівня фізичної підготовленості й психологічного обстеження вступників, доводить до відома критерії оцінки письмових робіт із кожної дисципліни, оголошує порядок доведення до відома вступників результатів складання іспитів, механізм зарахування до ліцею тих вступників, які витримали вступні випробування та порядок відправки за місцем проживання тих, хто не пройшов за конкурсом. Норми оцінювання вступних іспитів, правила виконання вправ при проведенні перевірки рівня фізичної підготовки, порядок проведення психологічного обстеження, медичного огляду вивішується на дошці оголошень.
 2. Вступні випробування передбачають:
 • фахові вступні випробування: медичний огляд, психологічне обстеження, перевірка рівня фізичної підготовленості;
 • вступні іспити із загальноосвітніх предметів: математика (письмово), українська мова (диктант).

Згідно з розкладом у 2020 році вони  відбудуться  з  15.06 до  25.06.2020 року.

 1. Оцінка індивідуальних психологічних якостей проводиться з метою виявлення у вступників конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання в ліцеї та подальшого ефективного застосування одержаних знань під час навчання у вищих військових навчальних закладах.

    Оцінка індивідуальних психологічних якостей складається з оцінки військової спрямованості, оцінки рівня нервово-психічної стійкості та оцінки спроможності до навчання.

   Вивчення індивідуальних психологічних якостей із наведених вище розділів здійснюється практичним психологом та соціальним педагогом ліцею за методикою проведення психологічного обстеження (додаток 10).

     Результати психологічного обстеження заносяться в окрему відомість і враховуються при визначенні прохідного балу.

    21.Медичний огляд вступників проводиться згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, яке затверджене наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року №402 (на підставі графи 1 ТДВ «Д»).

    Для його проведення вступники прибувають у призначений час до медичного пункту під керівництвом вихователя, маючи при собі екзаменаційні листи та медичну  картку  амбулаторного  хворого.

    В обмін на екзаменаційний лист кожному вступнику видається карта медичного огляду вступника.

    Рішення  про  придатність  (непридатність)  для  навчання  у  ліцеї  приймається  лікарем  ліцею  за анамнезом  попереднього  медичного  огляду  за місцем  проживання (облікова форма МОЗ України № 086/о) та  результатами  об'єктивного  обстеження  абітурієнтів.

     Абітурієнт  вважається придатним  для  навчання  у  ліцеї,  якщо  його  стан  відповідає  вимогам  наказу  Міністра  оборони  України  № 402-2008 р.

     Остаточне  рішення  про  придатність  для  навчання  у  ліцеї  оформляється  в  журналі  протоколів    медичного  огляду.

     Лікар  ліцею роз’яснює  батькам вступника (вступнику), якого визнано непридатним за медичними показниками, причини такого висновку.

 1. Перевірка рівня фізичної підготовленості проводиться після проведення медичного огляду відповідно до таблиці оцінювання виконання нормативів рівня фізичної підготов­леності (додаток 3).
 2. Вступники, які не витримали фахові вступні випробування, до вступних іспитів не допускаються.
 3. Вступники складають вступні іспити за обсягом навчальних програм 9-го

класу закладу  загальної середньої освіти.

 1. Вступники, які закінчили  9  класів закладу загальної середньої освіти й отримали свідоцтво з відзнакою, складають тільки один іспит з математики. У разі складання його  на високому рівні (10-12 балів)  вони   звільняються від подальшого складання вступного іспиту з української мови, за який в екзаменаційний лист виставляється максимальний рейтинговий бал та максимальна  оцінка у 12-ти бальній системі оцінювання навчальних   досягнень.
 2. Начальник ліцею визначає порядок розміщення вступників і розпорядок дня на період проведення вступних випробувань та правила поведінки вступників у ліцеї та за його межами.
 3. Результати іспитів заносяться спочатку в екзаменаційну відомість

(додаток 4), а потім - в екзаменаційний лист вступника (додаток 5) цифрами та літерами.

 1. Вихователі видають вступникам екзаменаційні листи, повідомляють військові звання, прізвища, імена та по батькові голови й членів приймальної комісії, вихователів та їх помічників; знайомлять із розташуванням ліцею; визначають місце у спальному приміщенні кожному вступнику, який бажає проживати на час вступних іспитів у розташуванні ліцею, вказують місця для підготовки до іспитів; доводять до відома розклад іспитів і консультацій, розпорядок дня ліцею, правила поведінки на території та в приміщеннях, а також вимоги щодо збереження меблів, посуду, майна та зелених насаджень.
 2. Розклад вступних випробувань складається в ліцеї, затверджується начальником ліцею та погоджується начальником Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації не пізніше, ніж за 10 днів до їх початку, і доводиться до відома вступників не пізніше, ніж за дві доби. У розкладі вказуються дні проведення і час медичного огляду, психологічного обстеження, перевірки рівня фізичної підготовленості юнаків, проведення консультацій та іспитів.
 3. Екзаменаційні білети й тексти письмових екзаменаційних робіт, відповідно до наказу начальника ліцею, розробляються навчальним відділом відповідно до навчальних програм основної школи, погоджуються з начальником Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, видаються начальнику ліцею в запечатаних конвертах  (з розрахунку один конверт на один іспит) і до початку іспитів зберігаються у нього. Конверт з екзаменаційними матеріалами розкривається начальником ліцею в присутності екзаменаційної комісії за одну годину до початку іспиту, про що складається акт (додаток 6).
 4. У приміщення, що визначені для складання іспитів, допускаються лише вступники, екзаменатори, голова й заступник голови приймальної комісії та особи, які прибули для перевірки й контролю процесу прийому до ліцею.
 5. Вступники прибувають для складання іспитів у складі груп, маючи із собою екзаменаційні листи та письмове приладдя.

    Вступники, які у призначений час не прибули на один із іспитів без поважних причин, до складання вступних іспитів не допускаються.

    При отриманні вступниками оцінки  початкового рівня повторне складання іспиту не дозволяється.

 1. Про неможливість за станом здоров'я чи з інших причин скласти іспит вступник повинен доповісти командиру роти - старшому офіцеру-вихователю, або голові екзаменаційної комісії і діяти за їх розпорядженням. У такому випадку, за відповідною заявою батьків ( осіб, що їх замінюють), рішення про перенесення  часу складання іспиту приймається  приймальною комісією.
 2. Вступники у визначений розкладом іспитів час займають місця в приміщенні, визначеному для складання іспитів. Їм оголошується порядок проведення іспиту. Екзаменатори збирають екзаменаційні листи вступників і в обмін видають листи - вкладинки (додаток 7) із закріпленими на них титульними ярликами (додаток 8). Кожний вступник заповнює титульний ярлик.

    На іспиті з математики видаються ще й картки - завдання. Уся письмова робота (як у чистовому варіанті, так і в чорновому) виконується тільки на листах - вкладинках синіми або фіолетовими чорнилами (пастою). Робити помітки чи позначки на роботах не дозволяється.

    Для письмових робіт з математики виділяється три академічні години, з мови – одна астрономічна година. Час визначається з моменту закінчення  оформлення титульного листа та отримання картки - завдання.

    При написанні диктанту екзаменатор прочитує весь текст, потім диктує його реченнями і знову перечитує для перевірки написаного самими вступниками, після чого роботи збираються. Додатковий час на перевірку диктанту вступникам не надається.

   Завдання з математики переписуються повністю, розв’язуються в послідовності, яка зручна для вступника. Оформлення розв’язання прикладів (задач) ведеться у відповідності з вимогами, що ставляться до учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

 1. Після виконання роботи або після закінчення часу, який надається для письмового іспиту, титульні ярлики та листи - вкладинки здаються екзаменаторам, які попередньо звіряють дані, зазначені в титульних ярликах і повертають вступникам екзаменаційні листи.

   Усі письмові роботи відразу після закінчення іспиту здаються секретарю  приймальної  комісії, який проставляє на титульному ярлику і на кожному листі - вкладинці цифровий або інший умовний шифр. Зашифровані титульні ярлики зберігаються в сейфі  секретаря  приймальної  комісії, а  листи - вкладинки відразу видаються екзаменаторам для перевірки. Робити  перерву  на  відпочинок  чи  з  іншого  приводу  під  час  перевірки  екзаменаційних   робіт  забороняється. 

    Перевірка та оцінювання робіт з математики та української мови проводиться відповідно до вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України, методичних рекомендацій щодо проведення державної підсумкової атестації в 9-х класах, норм оцінок вступних іспитів  (додаток 9).

 1. Після закінчення перевірки екзаменатори проставляють на першій сторінці  листа - вкладинки  рейтинговий екзаменаційний бал та оцінку у дванадцятибальній системі оцінювання навчальних досягнень і завіряють їх підписами.

       Потім письмові роботи передаються   секретарю  приймальної комісії для розшифрування, після чого  рейтингові бали та оцінки проставляються в екзаменаційні листи та відомості.

       Виправлення оцінок, помилково проставлених за результатами складання іспитів, допускається лише з відома екзаменаційної комісії за рішенням голови приймальної комісії й оформлюється протоколом.

 1. Письмові екзаменаційні роботи всіх вступників знищуються через рік після закінчення іспитів.
 2. Оцінки за письмові іспити вступникам оголошує командир роти - старший офіцер-вихователь після завершення перевірки робіт і затвердження результатів головою  приймальної  комісії  до  початку  наступного  іспиту.

         Одночасно на дошку оголошень вивішуються списки з рейтинговими балами та  оцінками у дванадцятибальній системі оцінювання.

     Вступники, які отримають 6 балів та менше з математики, 13 балів та менше з української мови відраховуються з ліцею як такі, що не склали іспити.

 1. Апеляції на результати вступних іспитів розглядає в день оголошення оцінок апеляційна комісія, склад, чисельність та порядок роботи якої затверджуються наказом начальника ліцею.

      Відповідне рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою апеляційної комісії.

 1. Вступники, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до ліцею за конкурсом, відповідно до сумарної кількості набраних рейтингових балів.
 2. Прохідний бал визначається з урахуванням результатів психологічного обстеження, медичного огляду, перевірки рівня фізичної підготовленості та рейтингових балів за іспити і оголошується перед заключним засіданням приймальної комісії.
 3. Приймальна комісія в першу чергу вирішує питання про зарахування до ліцею вступників, які користуються пільгами, а потім решти вступників у порядку конкурсного добору.

       Начальник Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації має право  збільшити кількість ліцеїстів для зарахування до ліцею до 15%  понад встановлену чисельність набору.

 1. Наказ про зарахування начальник ліцею видає не пізніше двох діб після заключного засідання приймальної комісії. Наказ оголошується всім вступникам, їх батькам (особам, що їх замінюють) і працівникам ліцею, а списки вивішуються на дошку оголошень.
 2. Вступники, які вчинили грубі порушення дисципліни та порядку, до складання вступних випробувань не допускаються і відправляються  за  місцем  проживання.
 3. Відправлення вступників з ліцею з будь-яких причин проводиться на підставі наказу начальника ліцею після його оголошення вступникам.
 4. Вступники, які не прийняті на навчання за результатами конкурсних випробувань, відправляються до місця постійного проживання. Кожному з них видається відповідна довідка про результати складання вступних випробувань, яка підписується секретарем приймальної комісії і засвідчується гербовою печаткою ліцею.

     Вступники з числа дітей-сиріт та дітей, що залишилися без піклування батьків, відправляються з ліцею в супроводі піклувальників, представника закладу освіти, з якого він прибув, або представника ліцею.

 

     Додаток 1

до п.11 Правил прийому

СПИСОК

вступників групи № ___  відібраних для вступу до Чернігівського ліцею з ПВФП

приймальною комісією ліцею

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Число, місяць,

рік народження

Короткі

відомості про батьків

Середня арифметична оцінка з усіх підсумкових оцінок за рік з табеля успішності за 9-й клас

Іноземна

мова, яка вивчалася

Дані зі шкільної характеристики (позитивне, недоліки)

1

2

3

4

5

6

7

Примітка. Список складається  за  область в алфавітному порядку.

 Голова приймальної комісії           ___________________________________________________________________

                                                                                                                                (підпис, ініціали, прізвище)

Члени  приймальної  комісії:       1. __________________________________________________________________

 1. __________________________________________________________________
 2. __________________________________________________________________

                                                              (підпис,  ініціали,  прізвище)

     «     »  ____________ 20___  року

Додаток 3

до п. 22  Правил  прийому

 

 

Таблиця

оцінювання виконання нормативів рівня фізичної підготовленості

№ з/п

Оцінка

Нормативи

Підтягування (раз)

Біг 60 м (сек.)

Біг 1500 м (хв., сек.)

1

12

12

8,0

6,10

2

11

11

8,3

6,20

3

10

10

8,8

6,30

4

9

9

8,9

6,40

5

8

8

9,0

6,50

6

7

7

9,2

7,00

7

6

6

9,3

7,10

8

5

5

9,4

7,20

9

4

4

9,6

7,30

10

3

3

9,7

7,40

11

2

2

9,8

7,50

12

1

1

10

8,00

      Фахове випробування  перевірки рівня фізичної підготовленості вважається складеним, в разі отримання вступником не більше  однієї оцінки початкового рівня за виконання встановлених нормативів

 

Правила виконання вправ

 1. Вправа на перекладині. Підтягування.

   Виконується із положення вису на прямих руках хватом зверху (положення вису фіксується протягом 1-2 сек.)

При підтягуванні підборіддя повинно бути вище рівня перекладини. Дозволяється розведення ніг. Забороняється виконання махових рухів ногами.

 

 2. Біг - 60 м.

   Проводиться на біговій доріжці стадіону або рівному майданчику з будь-яким покриттям, яка розмічена повздовжніми лініями, лініями старту і фінішу; з високого або низького старту. Забороняється перебігати на другу доріжку.

 3. Біг-1500 м.

       Проводиться на біговій доріжці стадіону з загального або роздільного старту. Забороняється переходити на ходьбу.

 

Додаток 4

до п. 27  Правил прийому

          __________________________________________________________________________________________________________

(найменування ліцею)

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ № ____

КОНКУРСНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ

З ________________________________________

 

Екзаменатори:      1. ___________________

                                    2.___________________

                                    3.  __________________

„______” _____________________________ 201_  р.

 

№  з/п

 

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ТА 

ПО БАТЬКОВІ  ВСТУПНИКА

 

НОМЕР ЕКЗАМ.  ЛИСТА

 

РЕЙТИНГ.

БАЛ,

ОЦІНКА

 

ПІДПИС ЕКЗАМЕНАТОРІВ

1

2

3

4

5

Голова екзаменаційної комісії:                                                   

_______________________________________________________________________

                                                         ( підпис, ініціали, прізвище)

 

Члени  комісії:                                                    

_______________________________________________________________________

                                                       (підпис, ініціали, прізвище)

_______________________________________________________________________

                                                       (підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 5

до п. 27  Правил прийому

                                                                     

                                                                                                                                             ГРУПА № __________

                                                                                                                                                     ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТ

                                                                                                                                       ВСТУПНИКА №___

                                                                                                                                               Приймальна комісія      

                                                                                                                                                                     Чернігівського ліцею з посиленою

                                                                                                                                                                    військово-фізичною підготовкою

ПРИМІТКА

 1. Екзаменаційний лист служить                                                                  Прізвище   _____________                                       

          перепусткою на іспити.                                                                                Ім’я  ___________________        

 1. Після закінчення вступних іспитів                                                           По батькові  ____________ 

          екзаменаційний лист повинен бути                                                        Яку іноземну мову вивчав__________________

          повернений у приймальну комісію.                                                        Дата видачі «_____»   ______________201____р.

 1. Не зараховані до ліцею одержують                                                        Секретар приймальної комісії ______________   

          назад свої документи після повернення                                                                                                  (підпис,ініціали, прізвище)

          екзаменаційного листа.                                   

                

фотокартка

і печатка

                                                             

                                                                                                                                                          __________________________                      

                                                                                                                                                           (особистий  підпис  вступника)

1. Результати фахових випробувань

а) результат медичного огляду________________________________________

                                                                              (придатний, не придатний)

б) результат психологічного обстеження _______________________________                                                                                

                                                                                    (придатний,  не  придатний)

в)   результат перевірки фізичної підготовленості ________________________

                                                                                                    (залік,  не  залік)

 1. Оцінки отримані  на  вступних  іспитах:

№ з/п

Найменування предметів

(вид  іспиту)

Дата іспиту

Рейтинговий бал (оцінка)

Прізвище і ініціали екзаменатора

Підпис

екзаменатора

1

Математика

(письмово)

 

 

 

 

2

Українська мова

(диктант)

 

 

 

 

Секретар приймальної комісії                          __________________________

                                                                                      (підпис,  ініціали, прізвище)

 

Додаток 6

до п.30  Правил прийому

 

 

                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                            Голова приймальної комісії

                                                                                                                                                                            Чернігівського ліцею з посиленою

                                                                                                                                                                             військово-фізичною підготовкою

                                                                                                                                                                                                                       М.В.Шпак

                                                                                                                                                                          «_____»  ____________ 2017 року

 

                     АКТ

      Комісія у складі: голови, заступника голови приймальної комісії ліцею (прізвище, ініціали), членів комісії – екзаменаторів математики (української мови) (прізвище, ініціали),  (дата, час)  провела розпечатування конверта  з  контрольним завданням для проведення іспиту з (назва предмета). У конверті виявились такі варіанти: (для іспиту з математики вказуються номери варіантів, для іспиту з української мови – назва або перше речення диктанту).

 

   Додаток: примірники контрольних завдань (диктантів)  на _____ аркушах.

 

Голова комісії:  __________________________________________________

                                                      (підпис, ініціали, прізвище)

Члени приймальної комісії:                        

                                                             1. __________________________________

                                                             2.__________________________________

                                                             3.__________________________________

                                                                               (підпис, ініціали, прізвище)                                                       

  „  _____”  ___________   201____ р.

Додаток 7

до п.34  Правил прийому

 

                          ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  ЛІЦЕЙ

                    з посиленою військово-фізичною

                       підготовкою

 

             ЛИСТ – ВКЛАДИНКА

 

 

            Виданий   «____»  ______________  р.

 

                             __________________________шифр  _________

(оцінка, рейтинговий  бал)

 

 

                         __________________________________________________

                         __________________________________________________

                         __________________________________________________

                             (підписи, ініціали, прізвища екзаменаторів)

 

                         варіант   ___________________________________________

 

Додаток 8

до п.34  Правил прийому                          ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  ЛІЦЕЙ

                    з посиленою військово-фізичною

                   підготовкою

 

             ТИТУЛЬНИЙ   ЯРЛИК

 

 

            Група  №  ____________________  шифр  _________

 

Письмовий   іспит

                               

 

                              з  _________________________   варіант ______________

 

                         вступник   _____________________________________

                                       (прізвище, ім'я та по батькові)

 

                         «_______»   _________________________  р.

Додаток 9

до п.35  Правил прийому

 

Норми  оцінок  вступних  іспитів

 1. Оцінка іспиту з математики

Іспит  з математики проводиться відповідно до методичних рекомендацій  щодо проведення державної  підсумкової  атестації   з математики учнів  9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

У першій  частині  екзаменаційної роботи  пропонується 12 завдань із вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання наведено чотири можливі варіанти відповіді, з яких тільки одна є правильною. Завдання з вибором однієї відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указано тільки одну літеру, якою позначена правильна відповідь.  При цьому вступник не повинен наводити будь-яких міркувань, що пояснюють його вибір.

Правильне розв'язання кожного завдання першої частини 1.1-1.12 оцінюється одним балом. Якщо у бланку відповідей указана правильна відповідь, то за це завдання нараховується 1 бал, якщо ж указана вступником відповідь є неправильною, то виконання завдання оцінюється в 0 балів.

Друга частина  екзаменаційної роботи складається з 4 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Завдання цієї частини вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей написана тільки правильна відповідь (наприклад:  число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо вступники виконують на чернетках.

Правильне  розв’язання кожного із завдань 2.1 – 2.4 оцінюється двома балами: якщо у бланку відповідей указана правильна відповідь до завдання, то за це нараховується 2 бали, якщо ж указана вступником відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються. Часткове виконання завдання другої частини  (наприклад, якщо вступник правильно знайшов один з двох коренів рівняння або розв'язків системи рівнянь) оцінюється 1 балом.

Якщо вступник вважає за потрібне внести зміни у відповідь до якогось із завдань першої  чи другої частини, то він має це зробити у спеціально відведеній для цього частині бланка. Таке виправлення не веде до втрати балів.  Якщо ж виправлення зроблено в основній частині бланка відповідей, то бали за таке завдання не нараховуються.

Третя частина екзаменаційної роботи складається з 3 завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо вступник навів розгорнутий запис розв'язування з обгрунтуванням кожного його етапу та дав правильну відповідь. Завдання третьої частини  атестаційної роботи вступник виконує на аркушах зі штампом ліцею. Формулювання завдань третьої частини вступник не переписує, а вказує тільки номер завдання.

Виправлення і закреслення в оформленні розв'язання завдань третьої частини,  якщо вони зроблені акуратно,  не є підставою для зниження оцінки.

Правильне  розв'язування  завдань:  3.1 оцінюється  4 балами; 3.2,3.3 – оцінюється  по 6  балів.

Номери завдань

Кількість балів

Усього

1.1-1.12

по 1 балу

12 балів

2.1- 2.4

по 2 бали

8 балів

3.1

4 бали

4 бали

3.2, 3.3

по. 6 балів

12 балів

Сума балів

 

36 балів

 

    Екзаменаційна робота виконується протягом 3-х академічних  годин (135хв.). Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи вступників над завданнями. За результатами  роботи  вступнику  виставляються рейтингові бали (від 0 до 36 балів), які  переводяться в оцінку за 12 бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів (таблиця №1).

Таблиця №1

переведення  рейтингових  балів  у оцінку за 12-ти бальною  системою оцінювання навчальних досягнень учнів

 

Кількість набраних рейтингових балів

 

Оцінка за дванадцятибальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

0-2

1

3-4

2

5-6

3

7-8

4

9-10

5

11-12

6

13-16

7

17-20

8

21-24

9

25-28

10

29-32

11

33-36

12

Вступники, які отримають 6 балів та менше, до подальших іспитів не допускаються і відраховуються з ліцею як такі, що не склали іспити. Роботи вступників, які набрали 25-36 бали та 0-6 балів, перевіряються другим екзаменатором. У разі  розбіжності оцінок робота оцінюється рішенням голови комісії з математики.

 

 1. Іспит з української мови.

Іспит з української мови проводиться у формі диктанту, адаптованого для учнів 9 класу. Обсяг тексту для диктанту становить 160-170 слів.

На проведення іспиту відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.

Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:

- орфографічні й пунктуаційні помилки обраховуються разом та оцінюються однаково;

- помилки в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, уважаються однією помилкою; помилки те саме правило, але в різних словах і різних реченнях уважаються різними помилками;

- орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, вивчення яких не передбачено шкільною програмою, виправляються, але не враховуються;

- помилки в передачі «авторської пунктуації» не враховуються;

- розрізняють грубі і не грубі помилки; до не грубих помилок відносять: винятки з усіх правил; написання великої літери в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменників із прийменниками; у випадках, що вимагають розрізнення не і ні  ( у сполученнях на кшталт не хто інший, як …; не що інше, як …; ніхто інший не …; ніщо інше не …); заміна одного співвідносного розділового знака іншим; заміна українських букв російськими;

- під час остаточного обрахунку помилок дві не грубі вважаються однією грубою;

- п’ять виправлень неправильного написання на правильне прирівнюються до однієї помилки.

Максимальна кількість балів – 34. Під час оцінювання диктанту за кожну орфографічну або  пунктуаційну помилку вираховується 2 бали, за кожну не грубу – 1 бал із максимальної суми балів.

Вступники, які отримують 13 балів і менше, до приймальної комісії не допускаються і відраховуються з ліцею як такі, що не склали іспити. Роботи вступників, які набрали 13-34 бали та 0-13 балів, перевіряються іншим екзаменатором. У разі розбіжності оцінок робота оцінюється рішенням голови комісії з української мови.

За результатами роботи вступнику виставляються рейтингові бали (від 0 до 34 балів), які переводяться в оцінку за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів (таблиця № 2).

Таблиця №2

переведення  рейтингових  балів  у оцінку за 12-тибальною  системою оцінювання навчальних досягнень учнів

Кількість помилок

Кількість набраних рейтингових балів

Оцінка за дванадцятибальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

15-16 і більше

0-5

1

13-14

6-9

2

11-12

10-13

3

9-10

14-16

4

7-8

17-20

5

5-6

21-24

6

4

25-26

7

3

27-28

8

1+1(н)

29-30

9

1

31-32

10

1(н)

33

11

-

34

12

                                                                                                         Додаток 10

                                                                                          до п. 20 Правил прийому

 

Методика

проведення психологічного обстеження

 

    Психологічне обстеження проводиться  за методиками оцінювання індивідуальних психологічних якостей абітурієнтів  у такій послідовності:

 • Інструктаж щодо порядку виконання і сутності завдань – 3 хв;
 • Карта психологічного обстеження – 10 хв.;
 • №1 «Діагностична анкета» - 15 хв.;
 • №2 «Числові ряди» - 7 хв.;
 • №3 «Графічні зображення» - 10 хв.;
 • перерва - 15 хв.;
 • №4 «Критичність в асоціативному мисленні» - 10 хв;
 • №5 «Арифметичний рахунок» - 10 хв.;
 • №6 «Айзенк» - 25 хв..

   Максимальна кількість рейтингових балів, яку може набрати вступник – 20.

   Вона складається із суми:

а)   оцінки психологічних якостей  - методики №1,5  (10 балів);

б)   оцінки загального розвитку - методики №2,3,4 (10 балів).

Таблиця №1

переведення  рейтингових  балів  у оцінку за 12-ти бальною  системою оцінювання навчальних досягнень учнів

 

Кількість набраних рейтингових балів

 

Оцінка за дванадцятибальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

1-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

4

5

6

7

8

9

10

11

12

    Результати  психологічного обстеження заносяться у окрему відомість і враховуються при визначенні прохідного балу.

 
 

Коментарі  

0 #11 Олександр 19.05.2020, 18:30
Так, прийом документів розпочався у дистанційній формі з 15.05.2020 року.
Цитата
-1 #10 Тетяна 19.05.2020, 14:00
Добрий день!
Підскажіть а як ви приймаєте документы під час карантина?
Цитата
+1 #9 Елена 09.05.2020, 20:58
Какая цена обучения?
Цитата
+2 #8 Анастасия 16.04.2020, 14:53
Добрий день підскажіть будь-ласка контактний телефон ,як можна більш детальніше дізнатися інформацію і чи не вливає карантин в Україні на подачу документів
Цитата
+8 #7 Олга 31.03.2020, 23:32
Добрий день підскажіть будь-ласка контактний телефон ,як можна більш детальніше дізнатися інформацію і чи не вливає карантин в Україні на подачу документів
Цитата
+6 #6 Олга 31.03.2020, 23:32
Добрий день підскажіть будь-ласка контактний телефон ,як можна більш детальніше дізнатися інформацію і чи не вливає карантин в Україні на подачу документів
Цитата
-1 #5 Надя 15.03.2020, 21:24
Ви приймаєте дівчат
Цитата
-6 #4 Валентин 26.04.2019, 15:46
Яка ціна навчання?
Цитата
-6 #3 Лілія 10.04.2019, 15:24
Ви приймаєте дівчат на навчання?
Цитата
-27 #2 Руслан Гончаренко 21.01.2019, 20:13
Потрибно по физподготовке отжымания или прес. Если нужно то сколько
Цитата